ตัวอย่างข้อสอบเก่ารายวิชาที่เปิดสอน 3/2556


ตัวอย่างข้อสอบเก่ารายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 3/2556 ทั้งหมด 11 รายวิชา ดังนี้

 1. วิชา กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ข้อสอบเก่าปี 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 2. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีฯ ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 3. วิชา กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ข้อสอบเก่า 1/2554 ดาวน์โหลด
 4. วิชา หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากร ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 5. วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 6. วิชา กฎหมายลักษณะครอบครัว ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 7. วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 8. วิชา หลักกฎหมายปกครอง ข้อสอบเก่า 2/2554 และ 1/2554 ดาวน์โหลด
 9. วิชา กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ข้อสอบเก่า 1/2555 และ 1/2554 ดาวน์โหลด
 10. วิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ข้อสอบเก่า 1/2554 และ 1/2555 ดาวน์โหลด
 11. วิชา การว่าความและศาลจำลอง ข้อสอบเก่า 2/2555 และ 1/2555 ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อสอบจากงานวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โฆษณา

องค์ึความรู้ประชาคมอาเซียน


รู้จักประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)

คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

ข้อมูลจาก http://www.thai-aec.com/ (องค์ความรู้ประชาคมอาเซียน)

CD ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเอเซียน : AEC FACTBOOK ; ถาม?ตอบรอบรู้ AEC 360 ํ


แนะนำ CD ใหม่

1. AEC FACTBOOK : one vision, one identity, one community ผลิตโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รูปภาพ

เอกสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Factbook)
นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบสำคัญๆ 4 ด้านหลักของการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 ตามแผนงานใน AEC Blueprint เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่มีพิมพ์เขียวเป็นกรอบ และมีเสาคานหลัก 4 ด้านที่จะทำให้บ้านมีความแข็งแกร่งมั่นคง ทั้งนี้ เสาคานแต่ละด้านล้วนเป็นพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ตกลงประสานการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียว (Concerted) และไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการเปิดเสรี การอำนวยความสะดวก และความร่วมมือต่างๆ ด้านแนวลึกและแนวกว้างภายในอาเซียนรวมทั้งกับภายนอกอาเซียน ตลอดจนการปรับปรุงกลไกด้านสถาบันของการหารือในระดับสูงของรัฐมนตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการหารือร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ประมวลคำถามและคำตอบในประเด็นที่พบบ่อยไว้ในตอนท้ายด้วย

2. ถาม?ตอบรอบรู้ AEC 360 ํ

รูปภาพกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำหนังสือ “ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360°” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ AEC โดยประมวลคำถาม-คำตอบที่เป็นประเด็นสงสัยในทุกแง่มุมจากงานสัมมนาต่างๆ ที่กรมฯ จัดและจากการสอบถามบุคคลต่างๆ ในแวดวงธุรกิจ การค้า้ และในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของการเข้ารวมกลุ่มในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดจนถึงมาตรการการปรับตัว

หรือสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลของ CD ทั้งสองเรื่องได้ที่นี่ คลิก AEC Factbook ถามตอบรอบรู้ AEC 360 องศา

หนังสือใหม่พร้อมให้บริการ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2556


รูปภาพ

คู่มือการใช้สิทธิในสัญชาติไทย กรณีคนไทยพลัดถิ่น เขียนโดย วีนัส สีสุข ดรุณี ไพศาลพาณชย์กุล และกรกนก วัฒนภูมิ. บรรณาธิการโดย ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว.
หัวเรื่อง : คนต่างด้าว,สถานะบุคคลตามกฎหมาย
รูปภาพ

คู่มือสิทธิมนุษยชน นิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์ สำหรับทนายความ เขียนโดย สภาทนายความ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และ มูลนิธิเอเชีย.
หัวเรื่อง : สิทธิมนุษยชน,นิติวิทยาศาสตร์,นิติเวชศาสตร์,อาชญาวิทยา

รูปภาพ

รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 3 จัดพิมพ์โดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับกองทุนวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์.
หัวเรื่อง : ความยากจน,คนจน

รูปภาพ

ลิขสิทธิ์ : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อคุ้มครองและการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ เขียนโดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์.
หัวเรื่อง : การคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์,กฎหมายสิทธิบัตร,สิทธิบัตร,ทรัพย์สินทางปัญญา,

รูปภาพ

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย คนึง ฦาไชย.
หัวเรื่อง : การขัดกันแห่งกฎหมาย

รูปภาพ

วิชาว่าความและมรรยาททนายความ เขียนโดย มารุต บุนนาค
สาระสังเขป : การเตรียมคดีก่อนคดีไปสู่ศาล –การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฏิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล –คำร้อง คำฟ้อง คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง –การเขียนอุทรณ์และฏีกา –การซักพยาน –วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค –การดำเนินคดีปกครอง –การทำพินัยกรรมและนิตกรรมสัญญา –มรรยาททนายความ

รูปภาพ

หลักกฎหมาย : หุ้นส่วนและบริษัท เขียนโดย พินิจ ทิพย์มณี.
หัวเรื่อง : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนและบริษัท,กฎหมายบริษัทมหุ้นส่วน

หนังสือใหม่ (อภินันทนาการ) พร้อมให้บริการที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนใจติดต่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุดคณะค่ะ

หนังสือเปิดผนึกคัดค้านและไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ


ตามที่สมาชิกรัฐสภา 312 คน ได้ทำหนังสือเปิดผนึกคัดค้านและไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญถึงพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และต่อมาได้มีแถลงการณ์ต่อสาธารณชนถึงการคัดค้านและไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 …อ่านต่อ หนังสือเปิดผนึกคัดค้านและไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักพิมพ์วิญญูชนจะมาจำหน่ายหนังสือกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556


เนื่องจากสำนักพิมพ์วิญญูชนและสายธาร ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือกฎหมายตำราเรียนและหนังสือทั่วไป จะมาออกร้านจำหน่ายหนังสือที่อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1 ในราคาส่วนลดพิเศษ 10-20% ในช่วงเปิดภาคเรียนคือวันอังคารที่ 11 และวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-17.00 น. ประกาศไปยังนักศึกษาคณะนิติศาตสตร์และผู้ที่สนใจ เลือกซื้อหนังสือตำรา ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว

รูปภาพ

การให้บริการห้องสมุดช่วงภาคฤดูร้อน3/55


รูปภาพ

การให้บริการห้องสมุดในช่วงภาคฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ทุกปีที่เรียน summer จะมีนักศึกษาถามมามากว่า งดยืมหรือไม่ ช่วงไหน summer เปิดให้บริการหรือไม่ ยืมได้หรือไม่อย่างไร ก็จะขอแจ้งการให้บริการห้องสมุดในช่วงภาคฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 นี้ดังนี้ค่ะ

 1. เวลาทำการช่วงภาคฤดูร้อนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 2. ห้องสมุดงดให้บริการยืมสื่อต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 3. ห้องสมุดงดให้บริการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 4. ภาคฤดูร้อนให้บริการยืม – คืน เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ส่วนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนสามารถมาใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้ ภายในห้องสมุด แต่ไม่สามารถยืมกลับบ้านได้

จึงประกาศมาให้ทราบการให้บริการของห้องสมุดในช่วงภาคฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ 3/2555 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน

ประกาศโดยงานห้องสมุด